ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ahmet Sarıkaya – Rukye Seriyye

Ahmet Sarıkaya Rukye Seriyye İlahi Sözleri

Sitemiz de düzenlemiş olduğumuz Ahmet sarıkaya rukye seriyye ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Ahmet sarıkaya rukye seriyye ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Ahmet sarıkaya rukye seriyye ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Bir çok yeni Ahmet sarıkaya rukye seriyye ilahi sözlerini sitemiz aracılığı ile bulabilir vede paylaşabilirsiniz.

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim…

El hamdü lillahi rabbil alemin*Er rahmanir rahıym-Maliki yevmid din-İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn-İhdinas sıratal müstekıym-Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin.

Bismillahirrahmanirrahim:

Elif lam mim*Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn*Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun*Velelzıne yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik*ve bil ahırati hüm yukınun*Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun.

Bismillahirrahmanirrahim:

Vettebeu ma tetluş şeyatinu ala mulki suleyman*ve ma kefere suleymanu ve lakinneş şeyatine keferu yuallimunen nases sihr*ve ma unzile alel melekeyni bi babile harute ve marut, ve ma yuallimani min ehadin hatta yekula innema nahnu fitnetun fe la tekfur*fe yeteallemune minhuma ma yuferrikune bihi beynel mer’i ve zevcih*ve ma hum bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah*ve yeteallemune ma yadurruhum ve la yenfeuhum*ve lekad alimu le menişterahu ma lehu fil ahireti min halak*ve le bi’se ma şerev bihi enfusehum lev kanu ya’lemun.

Bismillahirrahmanirrahim:

Ve ilâhukum ilâhun vâhidun, lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm*İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fîl bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bihil arda ba’de mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbeh*, ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya’kılûn.

Bismillahirrahmanirrahim:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,*lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,*ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,*velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.*La ikrahe fid dini kad tebeyyener ruşdu minel gayy,*fe men yekfur bit taguti ve yu’min billahi fe kadistemseke bil urvetil vuska* lenfisame leha, vallahu semiun alim.

Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.

Bismillahirrahmanirrahim:

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,*küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülih,*la nüferriku beyne ehadin min rusülih,*ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.*La yükellifullahü nefsen illa vüs’aha,*leha ma kesebet ve aleyha mektesebet,*rabbena la tüahızna innesiyna ev ahta’na,*rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min kablina,*rabbena vela tühammilna ma la takate lena bih,va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn.


Bismillahirrahmanirrahim:

Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım*İnned dıne indellahil islam* ve mahtelefellezıne utül kitabe illa mem ba’di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm* ve mey yekfür bi ayatillahi fe innellahe serıul hısab.

Bismillahirrahmanirrahim:

İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih*ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın.

Bismillahirrahmanirrahim:

E fe hasibtum ennema halaknakum abesen ve ennekum ileyna la turceun*Fe teallellahül melikül hakk* la ilahe illa hu* rabbül arşil kerım*Ve mey yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih* innehu la yüflihul Kafirun*Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın.

Bismillahirrahmanirrahim:

Vessaffati saffa*Fezzacirati zecra*Fettaliyati zikra*İnne ilaheküm le vahıd*Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık*İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib*Ve hıfzam min külli şeytanim marid *La yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib*Dühurav ve lehüm azabüv vasıb*İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb.

Bismillahirrahmanirrahim:

Ve iz sarafna ileyke neferam minel cinni yestemiunel kur’an felemma hadaruhü kalu ensıtu felemma kudıye vellev ila kavmihim münzirın* Kalu ya kevmena inna semı’na kitaben ünzile min ba’di musa müsaddikal lima beyne yedeyhi yehdı ilel hakkı ve ila tarıkım müstekıym* Ya kavmena ecıbu daıyellahi ve aminu bihı yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min azabin elım* Ve mel la yücib daıyellahi fe leyse bi bu’cizin fil erdı ve leyse lehu min dunihı evliya’ ülaike fı dalalim mübın.

Bismillahirrahmanirrahim:

Lev enzelnâ hâzâlkurâne ‘alâ cebelin leraeytehu haşi’an mutesaddi’an min haşyetillâhi ve tilkel emsâlu nadribuhâ linnâsi le’allehum yetefekkerûn.*Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu ve’âlimu-lgaybi ve-şşehâde(ti) huverrahmânurrahîm.*Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huvelmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir subhânallâhi ‘ammâ yuşrikûn.*Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîssemâvâti vel-ardi vehuve-l’azîzulhakîm.

Bismillahirrahmanirrahim:

Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.*Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.*Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.*Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetata. *Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben.*Ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.* Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb’asallahu ehaden. *Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben. *Ve enna kunna nak’udu minha meka’ıde lissem’ı femen yestemi’ıl’ane yecid lehu şihahaben resaden. *Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl’ardı em erade bihim rabbuhum reşeden. *Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.

Bismillahirrahmanirrahim:
Kul hüvallahü ehad*Allahüs samed*Lem yelid ve lem yuled*Ve lem yekün lehu küfüven ehad.

Bismillahirrahmanirrahim:
Kul e’uzü birabbilfelak*Minşerri ma halak* Ve min şerri ğasikın iza vekab*Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad*Ve min şerri hasidin iza hased.

Bismillahirrahmanirrahim:
Kul e’uzü birabbinnas*Melikinnas *İlahinnas*Min şerrilvesvasil hannas*Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas* Minel cinnetivennas.