ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Necmettin Sarıoğlu – Yüzün Ayne-i Alemdir

Necmettin Sarıoğlu Yüzün Ayne-i Alemdir İlahi Sözleri

Sayfamız da düzenlemiş olduğumuz Necmettin sarıoğlu ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Necmettin sarıoğlu yüzün ayne-i alemdir ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Necmettin sarıoğlu yüzün ayne-i alemdir ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz. Bir çok yeni Necmettin sarıoğlu yüzün ayne-i alemdir ilahi sözlerini sitemiz aracılığı ile bulabilir vede paylaşabilirsiniz.

Yüzün âyîne-i âlemdir andan Hakk hüveydâdır,
Kamusu mahv-ı Zât’ın cüz’ ü küll hep sende peydâdır,
Senin hüsnüne hayrân olmadık kim var şu âlemde,
Cemâlin görmeğe hep kâfir u mü’min müheyyâdır,
Seni her kim ki inkâr eyleyip tasdîke gelmezse,
Tulû’-ı şemsi görmez anasından doğma a’mâdır.


Nazar kıldıkça cânlar bahş eder çeşmin Mesîhâ tek,
Ne bînâdır ki “mâ-zâğa’l-basar” şânında gûyâdır,
Şu kim dâmânını tutdu sana cân ile râm oldu,
Makâmı “kabe kavseyn” lâne-i rûhu “ev ednâ”dır.

Özün her kim ki fânî eyleyip sende bekâ buldu,
Vücûdu şübhesiz hem esmâ hem müsemmâdır,
Yüzün âyâtını anlar ârif olan ne mushafdır,
Anı zâhid ne bilsin nice sûret nice ma’nâdır.

Kimin kim rıfk ile aldın elin buldu saâdet ol,
Anın kadrin yüceltdin menzili a’lâdan a’lâdır,
Eğer buldunsa ey dil yârı hâsıl oldu maksûdun,
Ne istersin daha matlûb-ı gayrın sana lâ lâdır.

Vücûdun gark-ı bahr-ı vasl-ı yâr et hicrîden kurtar,
Ki mahv-ı mahz-ı Zât-ı Mutlak ise işbu deryâdır,
Koyup gayrı kuyûdun dilde Mevlâ’yı şuhûd etmez,
Tecellî Tûr’una her kim ki çıkmaz sanma Mûsâ’dır.

Selâm ey kıble-i cânım sana rûhum mutî’indir,
Vücûdum tal’at-ı rûyunla gayrıdan müberrâdır,
Hulûsî cezbe-i aşk ile yazdın sen bu güftârı,
Şu dem kim bilmez idin nice elfâz nice imlâdır.