ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ubeydullah Yasiroğlu – Beni Bihuş Eden

Ubeydullah Yasiroğlu Beni Bihuş Eden İlahi Sözleri

Sitemiz de düzenlemiş olduğumuz Ubeydullah yasiroğlu ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Ubeydullah yasiroğlu beni bihuş eden ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Ubeydullah yasiroğlu beni bihuş eden ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz.

Beni bîhûş eden ol sâki-î şûh-ı dilârâdır,
Lebi mey ârızı mînâ kadi bir serv-i ra’nâdır,
İşitmem sözlerin nâsıh derûnum va’zını sığmaz,
Tenimde hâlî bir yer yok lebâ-leb aşk u sevdâdır.
Kemâl-i hüsnünü görmüş girif-târ olmayan kimdir,
Sanâ ey nâzenîn hûr u perî bi’l-cümle şeydâdır.
Gül-i ruhsârını göster ki erbâb-ı safâ bilsin,
Beni âlemde rüsvâ eyleyen ol rûy-i zîbâdır.


Ne bâkem zulmet-i şebden habîbim şem’a hâcet yok,
Hayâl-i ârızınla hâne-i kalbim mücellâdır.
Ğubâr-ı hâk-i râhın isteyip ağlar gözüm yoksa,
Cihânın zulmet ü nûruna ülfetten müberrâdır.
Ne Ferhâd u ne Mecnun sen gibi zâr olmamış Es’ad,
Meğer sen sevdiğin dilber ne Şîrîn’dir ne Leylâ’dır.

Olsaydı eğer nâz ile ar’arda temâyül,
Eylerdi kad ü kâmeti cânâna temâsül,
Sevdâ-yı cünûn aklım alıp çöllere saldı,
Ettikçe bu mahbub-ı cihan bunca tecâhül.

Mûy-ı siyehin vasfına âğâz olunursa,
Câiz görülür devr-i teselsülle tetâvül,
Etmem emel-i sıdk-ı sefâ ben o gedâdan,
Can virmede cânâneye eyler ki tekâsül,
El çekmez o meh-pâre bana cevr ü cefâdan.

Ma’şukalara resm imiş ey dil şu te’âmül,
Tumar-sıfat tay olunur şöhret-i Mecnun,
Dillerde benim kıssam eğer itse tedâvül,
Es’ad gül-i ruhsarına hayli bakabilmez,
Çeşmân-ı siyâhın olalı çifte karavul.