ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ubeydullah Yasiroğlu – Senin Aşkınla Mecnunum

Ubeydullah Yasiroğlu Senin Aşkınla Mecnunum İlahi Sözleri

Sitemiz de düzenlemiş olduğumuz Ubeydullah yasiroğlu ilahi sözlerini bulabilirsiniz. Sizde yazımızın devamına giderek, Ubeydullah yasiroğlu senin aşkınla mecnunum ilahi sözlerini takip ederek sosyal ağlarınız da paylaşabilirsiniz. En güzel Ubeydullah yasiroğlu senin aşkınla mecnunum ilahi sözleri için bizleri sosyal ağlarımızdan takip ederek, beğendiğiniz ilahi sözlerine ulaşabilirsiniz.

Senin aşkınla mecnûnum ve lâkin iştihârım yok,
Demâdem dâğ-ı hasretle figandan başka kârım yok,
Metâ-ı lütfunu almak için sermâyesiz geldim,
O türlü bir teh-i destim ki hattâ ihtiyârım yok,
Ne ilm-ü marifet verdin ne câh-u menkibet yâ Rab.


Bi-hamdillâh ki bir zerre medâr-ı iftihârım yok,
Benî nev-i beşer resminde ancak bir heyûlâ var,
Cihânda kâm alırdım ben olaydı ger o varım yok,
Ne dârım var benim Esad ne de meyl-i diyârım var,
Cemâl-i yârdan başka diğer bir intizârım yok.

Eylemez Mecnun gibi Leylâyı hülyâ gönlümüz,
Ol Zelîhâ-yı zamâne düştü şeydâ gönlümüz,
Yûsuf-ı hüsnünle sermest olduğum günden beri,
Oldu bir Mısr-ı muhabbet seng-i hârâ gönlümüz,
Dâne-i hâlin metâf-ı ehl-i aşk olmuş gibi.

Eylemiş her kûşesinde nakş u imlâ gönlümüz,
Çehre-i gül-pâşin itdikçe tahayyül sînede,
Şimdi olmuş adeta bir bag-i rânâ gönlümüz,
Mushaf-i hâl ü hatundan feyz-yâb olmak içün,
Eylemiş tertîb-i sugrâ ile kübrâ gönlümüz.

Etme vâiz nâr-i dûzehden hikâyet dinlemem,
Olduğıyçün mazhar-ı esrâr-ı esmâ gönlümüz,
Mest-i câm-ı bezm-i vahdet germ-ser Es’ad gibi,
Zümre-i rindâne girmiş bâde-peymâ gönlümüz.